Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Pravidla a podmínky o službách společnosti Tamda Foods

Obchodní podmínky
společnost TAMDA FOODS, s.r.o.
registrovaná: Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č.100920
Sídlo: Libušská 319, 142 00 Praha 4
IČO: 27160840, DIČ:CZ27160840
Všeobecné a zvláštní obchodní podmínky společnosti TAMDA FOODS, s.r.o.
účinné od 1.7.2016

1. Obecně
1.1. Společnost TAMDA FOODS, s.r.o. se sídlem v Praze 4, Libušská 319/126 (dále jen společnost TAMDA FOODS) je obchodní společností, která zajišťuje prodej zboží ve svých velkoobchodních střediscích formou cash and carry registrovaným podnikatelským subjektům a korporacím (dále jen zákazníkům), kteří s ní mají uzavřenou registraci a vydány zákaznické karty, jakožto i neregistrovaným zákazníkům.

2. Podmínky registrace a vydání zákaznické karty

2.1. Novým zákazníkům, korporacím a podnikatelským subjektům provozujícím svoji podnikatelskou činnost na
základě zákona o živnostenském podnikání nebo na základě jiného oprávnění bude vydána nepřenositelná zákaznická karta na základě žádosti o registraci a po předložení:
• živnostenského oprávnění (živnostenský list, koncesní listinu nebo jiné oprávnění)
• vyplnění žádosti o registraci a souhlasu s obchodními podmínkami společnosti TAMDA FOODS
• platný doklad totožnosti pro majitele, jednatele nebo plná moc s úředně ověřeným podpisem.

2.2. Vlastníkem karty zůstává společnost TAMDA FOODS, která je oprávněna za stanovených podmínek použití karty zablokovat nebo ji odejmout.

2.3. Na jedno IČ je možno uzavřít pouze jednu registraci. O případných výjimkách rozhoduje v oprávněných případech vedení společnosti TAMDA FOODS.

3. Zrušení registrace a odstoupení společnosti TAMDA FOODS od smlouvy o prodeji

3.1. Registrovaným zákazníkům společnosti TAMDA FOODS, kteří:
a) o zablokování zákaznické karty sami požádají nebo
b) zneužijí zákaznickou kartu, nebo její zneužití třetí osobou vědomě či nevědomě připustí nebo
c) v případě, že držitelé karty anebo osoby k zákaznické kartě držitelem přizvané jsou prokazatelně přistiženi při krádeži ve velkoobchodním středisku společnosti TAMDA FOODS nebo
d) opakovaně nerespektují bezpečnostní opatření společnosti TAMDA FOODS, nebo
e) ukončí či přeruší svojí podnikatelskou činnost, nebo
f) jinak výrazně poruší své závazky či povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu, úmyslně či z nedbalosti poškodí společnost TAMDA FOODS či její dobré jméno přímo nebo i ve spojitosti, jednají v rozporu s dobrými mravy či obvyklými obchodními zvyklostmi, společnost TAMDA FOODS zákaznickou kartu zablokuje a odstoupí od smlouvy se zákazníkem.

3.2. Není-li zákaznická karta z důvodů shora uvedených odebrána v prodejně společnosti TAMDA FOODS, je zákazník povinen kartu bez zbytečného odkladu společnosti vrátit, jinak je společnost oprávněna vyžadovat náhradu nákladů spojených s vymáháním karty a náhradu případné škody.

3.3 Ukončí-li nebo přeruší-li z jakýchkoliv důvodů zákazník společnosti TAMDA FOODS svoji podnikatelskou činnost, je povinen bez zbytečného odkladu společnost na tento fakt upozornit a společnosti kartu vrátit, jinak je společnost oprávněna její vydání vymáhat spolu s úhradou vynaložených nákladů na držiteli.

3.4. Společnost TAMDA FOODS je oprávněna kartu zablokovat i z jiných důvodů, bez toho, že dojde k odstoupení od smlouvy (např. v souvislosti s upozorněním na nevyzvednutou reklamaci, důležitého sdělení zákazníkovi aj.)

3.5 Změny registrace je oprávněn činit výhradně registrovaný podnikatel, či osoba za podnikatelský subjekt oprávněná jednat.

4. Zvláštní obchodní podmínky

4.1 Společnost TAMDA FOODS si ve svých velkoobchodních střediscích zejména vyhrazuje právo:
a) odmítnout přístup osobám s osobními zavazadly přesahujícími vymezený rozměr, která nebyla uložena v bezpečnostních schránkách ve vstupu do velkoobchodního střediska
b) odmítnout přístup osobám s fotoaparáty, videokamerami nebo jinými předměty, jež by mohly ohrozit ostatní osoby a majetek ve velkoobchodním středisku
c) provést kontrolu správnosti účtování zákaznického nákupu před východem z nákupního střediska
d) shromažďování dat a informací o zákaznících a jejich nákupech
e) pořizování obrazových záznamů provozu velkoobchodního střediska v průběhu celého dne
f) přechodu vlastnictví zakoupeného zboží registrovaným zákazníkem až po opuštění velkoobchodního střediska

4.2. Ve velkoobchodních střediscích společnosti TAMDA FOODS není dovoleno bez souhlasu ředitele
velkoobchodního střediska a vedení společnosti pořizovat obrazové ani zvukové záznamy i sepsat ceny.

Zákazník poskytnutím kontaktních údajů souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a obchodně-provozních informací na zákazníkem poskytnuté adresy, včetně elektronických.
Tyto Všeobecné a zvláštní obchodní podmínky společnosti TAMDA FOODS, s.r.o. jsou účinné od 1. 7. 2013

Tải điều khoản và dịch vụ dưới dạng file .pdf tại đây!