PRAVIDLA SOUTĚŽE
„TAMDA FOODS x HEINZ PROMO AKCE 2020“

„Vyhraj s Tamdou“

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
"Kup výrobky značky Heinz a vyhraj ohniště gril barrel!"

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Kup výrobky značky Heinz a vyhraj ohniště gril barrel!“ (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na informačních letáčcích a jiných materiálech určených spotřebitelům. Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 1. ZADAVATEL A POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je TAMDA FOODS s.r.o., se sídlem: Praha 4 – Písnice, Libušská 319, PSČ 14200, IČ: 271 60 840, společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100920 (dále také jako „Pořadatel“ či „Pořadatel soutěže“)

Organizátorem soutěže je TAMDA FOODS s.r.o., se sídlem: Praha 4 – Písnice, Libušská 319, PSČ 14200, IČ: 271 60 840, společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100920 (dále jen “Organizátor”)

Zadavatelem soutěže je TAMDA FOODS s.r.o., se sídlem: Praha 4 – Písnice, Libušská 319, PSČ 14200, IČ: 271 60 840, společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100920 (dále jen „Zadavatel“)

 1. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 01. 06. do 30. 06. 2020 (dále jen „doba konání“ soutěže) výhradně prostřednictvím prodejen s označením TAMDA FOODS na území České republiky (dále jen „prodejna TAMDA“). Síť těchto prodejen provozuje společnost TAMDA FOODS s.r.o., se sídlem Praha 4 - Písnice, Libušská 319, PSČ 14200, IČ: 27160840 (dále jen „místo konání“ soutěže). Jedná se o prodejny: TAMDA FOODS Praha, Brno a Ústí nad Labem.

 1. Soutěž se vztahuje na výrobky zadavatele – konkrétně na všechny výrobky pod obchodními názvy: Heinz, prodávané v prodejnách TAMDA FOODS (dále jen „soutěžní výrobek“).
 2. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci zadavatele, pořadatele a společnosti TAMDA FOODS s.r.o. a všech spolupracujících agentur na této soutěži, osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „osoba blízká“). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá.

 1. PRINCIP A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem soutěžních výrobků (libovolná kombinace) v minimální hodnotě 99.00 Kč vč. DPH v době a místě konání soutěže (dále také jako "soutěžní nákup").

Za soutěžní nákup obdrží účastník od prodávajícího daňový doklad, resp. účtenku, s níž se může zapojit do soutěže (dále také jako "soutěžní účtenka").

Účastník se zapojí / zaregistruje do soutěže tím, že po uskutečnění nákupu vyplní ve formuláři na webové stránce soutěže www.tamda.eu/heinz (dále také jako "soutěžní web") svůj kontaktní e-mail, datum nákupu a čas nákupu ve formátu hodina / minuta / sekunda, tak jak je uvedeno na soutěžní účtence. Dále soutěžící zvolí prodejnu, kde se uskutečnil soutěžní nákup (tj. vybere ze seznamu adresu prodejny Praha / Ústí nad Labem anebo Brno). Nevyplněné nebo neúplné formuláře nebudou zařazené do soutěže.

Řádným vyplněním a odesláním formuláře na soutěžním webu vstupuje soutěžící do soutěže, vyjadřuje souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Každý účastník je povinen uvést při komunikaci pravdivé a validní (platné) údaje, v opačném případě bude účastník ze soutěže vyloučen.

Originál soutěžní účtenky je vždy nutné uschovat! A to nejen za účelem kontroly účasti v soutěži, ale zároveň jako důkaz uskutečněného soutěžního nákupu v případně vydání výhry.

Soutěžní účtenka musí být vystavena elektronicky (nelze uznat ručně vyhotovený účetní doklad) a musí obsahovat čitelné informace spočívající v datu a čase uskutečnění soutěžního nákupu, názvu a ceně soutěžních výrobků, identifikačních údajích prodávajícího a provozovny TAMDA FOODS (v níž byl soutěžní nákup uskutečněn), a v čísle účtenky. Soutěžní účtenka nesmí být poškozena.

Jeden soutěžní nákup opravňuje vždy jen k jedné registraci do soutěže (s tím, že není rozhodující, o jakou částku je překročena stanovená min. hranice 99 Kč na jeden soutěžní nákup, neboť každá jednotlivá soutěžní účtenka může dokumentovat pouze jeden soutěžní nákup a každou jednotlivou soutěžní účtenku je možné do soutěže registrovat pouze 1x. Pokud tak např. soutěžní účtenka prokazuje nákup v hodnotě 200 Kč za soutěžní výrobky, jedná se pouze o jeden soutěžní nákup, a příslušná soutěžní účtenka opravňuje zájemce stále pouze k jedné soutěžní registraci).

Soutěžící je povinen si uschovat všechny soutěžní účtenky, se kterými se soutěže zapojil. Zaslání kopií účtenek, popř. předložení jejich originálů na žádost pořadatele, je jednou ze základních podmínek účasti a nedílnou podmínkou pro získání výhry (viz výše i níže). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadatele všechny požadované soutěžní účtenky, se kterými se zúčastnil soutěže a které prokazují řádné provedení soutěžních nákupů v počtu shodném s počtem zapojení se do soutěže (resp. předloží jiné soutěžní účtenky než ty, které obsahují data, která byla do soutěže odeslaná) ve formě kopie, popř. jejich originálu, bude ze soutěže vyřazen a nestává se výhercem v soutěži. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším využití, vč. její udělení náhradnímu (dolosovanému) výherci.

V případě jakýchkoliv pochybností o plnění podmínek soutěže leží povinnost věrohodně prokázat splnění uvedených podmínek na soutěžícím.

Soutěže je možné zúčastnit se opakovaně, vždy na základě nově provedeného soutěžního nákupu. Vyhrát je ale možné jen jednu výhru. Současně však platí, že v případě, kdy dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlený tvar příjmení v mužském rodě) a současně uvedli v odpovědi ve výherní zprávě (viz níže) stejnou adresu, považují se tací soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu věty předchozí) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže proto výhra předá jen tomu, komu vznikl nárok na výhru v soutěži dříve (tedy byl dříve vylosován).

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob.

 1. VÝHRY V SOUTĚŽI

Do soutěže jsou vloženy hlavní a vedlejší výhry:

 1. a)    3x hlavní výhra: Ohniště gril Barrel

barrel slouží ke grilování, ale také může být použit jako ohniště nebo odkládací stolek. Barel je kovový/z kovu s nepromokavým obalem/Materiál je kovový barel a nepromokavý obal. Průměr grilu je 40 cm a výška je 58 cm

 1. b)    3x vedlejší výhra: Plynový gril HECHT CONTACT 3

plynový gril na propan-butan. hlavní hořáky, celkový výkon 10,5 kW. Litinový rošt. Celkový rozměr grilovací plochy je 62 x42 cm. Výška grilovací plochy nad zemí je 81 cm, stejně vysoko jsou i boční odkládací plochy. Gril je s uzavřeným víkem 104 cm vysoký, 12cm dlouhý a 5cm široký.

Halvní a vedlejší výhry budou určeny bez ohledu na zvolenou prodejnu TAMDA.

 1. VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Výherci budou určeni losováním, které proběhne do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže. Losování proběhne za přítomnosti zástupce pořadatele a ze slosování bude vyhotoven písemný zápis.

Seznam výherců, resp. seznam výherních účtenek uvádějící datum a čas ze soutěžní účtenky vč. označení prodejny v případě výherců hlavní výhry bude zveřejněn nejpozději do 10 pracovních dnů od provedení losování.

Soutěžící bude o svém vylosování informován na e-mailové adrese, kterou vyplnil do registračního formuláře na soutěžním webu, a to do 5 pracovních dnů od provedení losování (dále také jako "výherní zpráva").

V rámci uvedené výherní zprávy bude vylosovaný soutěžící e-mailem vyzván k doložení soutěžní účtenky a doplnění adresy, kam mu bude zaslána jeho výhra.

Výherce má povinnost odpovědět na výherní zprávu do 5 pracovních dnů od odeslání výherní zprávy (tzn. vylosovaný soutěžící dle instrukcí zašle požadované údaje vč. souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zaslání výhry).

Pořadatel je oprávněn dle svého uvážení případně požádat výherce o zaslání originálu soutěžní účtenky.

V případě nedoručení, všech výše zmiňovaných dokladů a údajů v odpovědi na výherní zprávu v požadované lhůtě (či v případě, že tyto doklady nebudou odpovídat skutečnostem uvedeným v rámci soutěžní registrace) se vylosovaný soutěžící nestává výhercem a výhra propadá ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším využití.

Všechny výhry budou předány nejpozději do 1 měsíce ukončení soutěže. Vedlejší výhry budou odeslány prostřednictvím přepravní služby (Česká pošta, DPD apod.) na adresu výherců, předání hlavních výher se uskuteční vždy po dohodě s daným výhercem.

Soutěžící, kteří nevyhráli, nebudou nijak vyrozuměni.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude zaslána. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v soutěži. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Za chyby spojené s užíváním výhry nenese pořadatel soutěže žádnou odpovědnost. Pro případ reklamace poskytne pořadatel soutěže výherci příslušné informace a součinnost – e-mailová adresa: info@tamda.eu

Pořadatel vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá.

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v této soutěži uděluje soutěžící souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace této soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele, který je správcem, a to v rozsahu telefonní číslo, e-mail a v případě výhry také adresa.

Osobní údaje budou užity pro účely vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže po dobu trvání soutěže a po dobu 2 měsíců po skončení soutěže z důvodu kontroly dodržení pravidel a předání výher. Po této lhůtě budou osobní údaje zlikvidovány.

Údaje poskytnuté ze strany soutěžícího mohou kromě pořadatele zpracovávat zpracovatelé pověřené pořadatelem soutěže. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

Soutěžící může kdykoliv souhlas odvolat na kontaktu info@tamda.eu, kde je možné uplatnit také ostatní práva soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele na jeho adrese nebo na e-mailu info@tamda.eu. Na tomto e-mailu může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.

Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno, příjmení, a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb zadavatele, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Pořadatel neposkytuje technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží.  Pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch zadavatele soutěže, k dalším marketingovým a charitativním účelům.

Pořadatel má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží důkazní povinnost na soutěžícím. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo po dohodě se zadavatelem kdykoli změnit a upravit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.

Případné dotazy je možné zaslat na e-mailovou adresu info@tamda.eu

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na internetové stránce www.tamda.eu/heinz

 

 

V Praze dne 25.05.2020

Pořadatel
Tamda Foods, s.r.o.
IČ: 02832020
se sídlem Libušská  319/126, 142 00 Praha 4, Česká republika