Tamda Foods Slaví a Rozdává Spousty Dárků!
26/05/2017

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „TAMDA FOODS slaví“

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
„TAMDA FOODS slaví“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „TAMDA FOODS slaví“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených zákazníkům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Pořadatelem soutěže je:
TAMDA FOODS s.r.o.
se sídlem: Praha 4 – Písnice, Libušská 319, PSČ 14200
IČ: 271 60 840
společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100920

(dále také jako „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

I. Termín a místo konání soutěže
1. Soutěž probíhá od 10. 3. do 7. 5. 2017 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím kamenných prodejen provozovaných pořadatelem soutěže v Praze a Brně (dále jen „soutěžní místo“ nebo společně „soutěžní místa“).
2. Pro účely účasti v soutěži o vedlejší výhry a jejího vyhodnocení (určení jednotlivých výherců) je soutěž v době svého konání rozdělena do 8 níže specifikovaných samostatně vyhodnocovaných soutěžních kol:
i. kolo: 10. 3. – 19. 3. 2017 (losování 20. 3. 2017)
ii. kolo: 20. 3. – 26. 3. 2017 (losování 27. 3. 2017)
iii. kolo: 27. 3. – 2. 4. 2017 (losování 3. 4. 2017)
iv. kolo: 3. 4. – 9. 4. 2017 (losování 10. 4. 2017)
v. kolo: 10. 4. – 16. 4. 2017 (losování 18 4. 2017)
vi. kolo: 17. 4. – 23. 4. 2017 (losování 24. 4. 2017)
vii. kolo: 24. 4. – 30. 4. 2017 (losování 1. 5. 2017)
viii. kolo: 1. 5. – 7. 5. 2017 (losování 13. 5. 2017)

(dále jen „soutěžní kolo“ nebo „soutěžní kola“).
II. Podmínky účasti
1. Účastníkem soutěže se může stát jen fyzická nebo právnická osoba se sídlem (místem podnikání) a doručovací adresou na území České republiky registrovaná jako Cash & Carry zákazník prodejen společnosti TAMDA FOODS s.r.o. (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“). Více o registraci na http://tamda.eu/.
2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Osoby (resp. subjekty) nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
III. Mechanika
Účastník se do soutěže zapojí tak, že:
1. V době konání soutěže a místě konání soutěže (na některém ze soutěžních míst, nikoliv v eshopu) jednorázově (na jednu účtenku) zakoupí jakékoliv zboží ze sortimentu prodejen pořadatele vyjma zboží prodávaného u pultu cigaret (do soutěžního nákupu se nezapočítává hodnota zboží z této sekce soutěžních míst) v celkové minimální hodnotě alespoň 10.000 Kč vč. DPH (nákup v hodnotě 10.000 Kč vč. DPH dále jen jako „soutěžní nákup“).
2. Po zaplacení soutěžního nákupu na pokladně soutěžního místa od obsluhy pokladny obdrží za každý jednotlivý soutěžní nákup 1 soutěžní kupón, který obsluha ihned naskenuje k jeho zákaznickému účtu (dále jen „soutěžní kupón“). Soutěžící následně část kupónu s označením „Soutěžní kupón“ odtrhne a vhodí do soutěžního boxu za pokladnami. Část s označením „Kontrolní kupón“ si zákazník ponechá a pečlivě uschová pro případ výhry v soutěži.
Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originál odtržené části soutěžního kupónu s označením „Kontrolní kupón“.

Soutěžící je za účelem případného prokázání svého nároku na výhru povinen si uschovat veškeré soutěžní kupóny, se kterými se zúčastnil soutěže. Jejich řádné předložení je podmínkou vzniku nároku na výhru a následného předání výhry v soutěži.

3. Soutěžící je do soutěže zařazen okamžikem vhození příslušné části předtím k jeho zákaznickému účtu naskenovaného soutěžního kupónu do boxu na soutěžním místě (dále společně jen „soutěžní registrace“).
Do soutěže se lze zapojit i opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem, tj. jeden soutěžní nákup opravňuje vždy pouze k jedné registraci do soutěže (tzn. je rozhodné, v jaké celkové finanční hodnotě byl nákup učiněný na jednu konkrétní účtenku, neboť za každý jednotlivý soutěžní nákup /viz výše/ je možné získat jeden soutěžní kupón, se kterým se lze registrovat do soutěže. Tedy, např. pokud je v době konání soutěže na soutěžním místě uskutečněn nákup výše specifikovaných produktů v hodnotě 31.000,-Kč vč. DPH, jedná se o 3 soutěžní nákupy, a soutěžící tak získá 3 soutěžní kupóny, které jej opravňuje ke třem soutěžním registracím). Soutěžící je povinen uschovat si soutěžní kupóny (resp. jejich část označením „Kontrolní kupón“) ke všem soutěžním nákupům, s nimiž se do soutěže zapojil; nedoloží-li na výzvu pořadatele byť jen jediný z nich, bude ze soutěže vyřazen.
4. Každé soutěžní kolo se hraje celkem o 7 ks vedlejších výher (tzn. 56 ks vedlejších výher za celou soutěž), a dále za dobu konání celé soutěže pak o 1 ks hlavní výhry.
5. Kupón, který vyhraje v daném soutěžním kole vedlejší výhru, je v tomto soutěžním kole z losování o další vedlejší výhry vyřazen a nebude zařazen ani do losování o hlavní výhru. Zároveň platí, že jeden účastník může v jednom soutěžním kole získat pouze jednu vedlejší výhru. Všechny ostatní odevzdané kupóny (které nebyly vylosovány v daném soutěžním kole jako výherní) jsou automaticky zařazeny do losování o hlavní výhru. Každý jednotlivý soutěžící tak může v každém soutěžním kole vyhrát pouze 1ks vedlejší výhry a do losování o hlavní výhru jsou zařazeny veškeré další kupóny, se kterými soutěžící žádnou vedlejší výhru nevyhrál. Jeden soutěžící může v soutěži získat max. 8 vedlejších výher. V případě, že by jeden ze soutěžících byl v daném kole vylosován vícekrát, nárok na výhru mu vzniká pouze s prvním jeho vylosovaným soutěžním kupónem, a na místo něj bude vylosován jiný výherce vedlejší výhry (soutěžní kupón takového opětovně vylosovaného výherce je pak zařazen do losování o hlavní výhru).

6. Výherci vedlejší výhry budou určení losováním provedeným pořadatelem po skončení příslušného soutěžního kola (ve dnech uvedených v čl. I. odst. 2). Losováno bude vždy výhradně ze soutěžících, kteří se platně registrovali do soutěže v daném soutěžním kole a splnili i veškeré další podmínky soutěže (resp. ze soutěžních kupónů těchto soutěžích naskenovaných k jejich zákaznickému účtu a vhozených do soutěžního boxu v příslušném soutěžním kole). O každém losování bude vyhotoven písemný protokol podepsaný svědky. Vedlejší výhru tak získá ten účastník, který zcela a řádně splní pravidla soutěže, a zároveň bude vylosován pořadatelem soutěže. V každém jednotlivém soutěžním kole bude vylosováno max.* 7 výherců vedlejších výher.
7. Hlavní výhru získá jediný* soutěžící, který se do soutěže v době jejího konání platně registroval (jeho soutěžní kupón byl úspěšně naskenován k jeho zákaznickému účtu a zároveň příslušná část soutěžního kupónu byla vhozena do boxu u pokladen) a zároveň splnil veškeré podmínky soutěže. Do losování budou zařazeny veškeré soutěžní kupóny, které nebyly vylosovány jako výherní v některém ze soutěžních kol. O losování bude vyhotoven písemný protokol podepsaný svědky. Losování výherce hlavní výhry proběhne do 7 dnů od skončení soutěže.
8. Za účastníka soutěže se v pochybnostech považuje osoba, která vlastní soutěžní kupóny (resp. jejich příslušné části) prokazující provedení příslušného/ých soutěžního/ích nákupu/ů. Povinnost věrohodně prokázat uvedené skutečnosti leží na soutěžícím.
*pozn.: V případě, že se do soutěže (popř. soutěžního kola) nezapojí takový počet soutěžících nebo dostatečný počet soutěžících nesplní podmínky pro zisk výher v soutěži (a veškeré do soutěže vložené výhry tak nebudou moci být uděleny), nerozdělené výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

IV. Výhry
1. Do soutěže je celkem vloženo:

a) 1× hlavní výhra: automobil Škoda Octavia Ambition 1,2 TSI/81 kW (dále a výše jen „hlavní výhra“). Tuto výhru získá výherce hlavní výhry vylosovaný po skončení celé soutěže.

b) 56× vedlejší výhry:

a. 8x Apple iPhone 7 32GB
i. Tuto výhru získá v každém soutěžním kole max. 1 výherce
b. 8x Apple iPad Mini 4
i. Tuto výhru získá v každém soutěžním kole max. 1 výherce

c. 40x poukázky na nákup v prodejnách TAMDA FOODS v hodnotě 2.000,-Kč (vč. DPH)
i. Tuto výhru získá v každém soutěžním kole max. 5 výherců
ii. poukázky lze uplatnit na nákup libovolného zboží v prodejnách pořadatele (TAMDA FOODS s.r.o.) na území České republiky.
iii. Platnost poukazu vyprší 31. 6. 2017. Po vypršení platnosti poukazu jej nelze uplatnit a ani výherci nepřísluší jakákoliv náhrada. Další podmínky čerpání budou výhercům sděleny při předání výhry, popř. uvedeny přímo na poukazech.

(dále a výše jen „vedlejší výhra“ nebo „vedlejší výhry“)

Konkrétní vedlejší výhry v rámci soutěžního kola budou jednotlivým výhercům přiděleny tímto způsobem: prvních 5 vylosovaných výherců získá Poukázku na nákup, 6. vylosovaný výherce získá Apple iPad, 7. vylosovaný výherce získá Apple iPhone 7.

Výhry dále společně jen jako „výhry“.

V. Informování výherců a předání výher

Soutěžící bude o své výhře informován na e-mailové adrese nebo telefonním čísle, které vyplnil v rámci zákaznické registrace (a je tedy uvedena u jeho zákaznického účtu), a to do 4 dnů od příslušného vyhodnocení soutěže. Pořadatel je oprávněn v rámci oznámení výhry výherce vyzvat k předložení originálů soutěžních kupónů – „Kontrolní kupón“ (jak veškerých, tak pouze některých), se kterými se zúčastnil soutěže, s tím že pokud výherce tyto (veškeré) požadované soutěžní kupóny (resp. jejich části „Kontrolní kupón“) při předání výhry pořadateli nepředloží, nevznikne mu nárok na výhru v soutěži, a ta bez náhrady propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
Stejně jako v případě, kdy výherce nepředloží pořadateli (veškeré) požadované soutěžní kupóny (resp. jejich části) jak je stanoveno v předchozím odstavci, tak i pokud údaje na předložených kupónech (částech) nebudou korespondovat s částmi kupónů v držení pořadatele či s daty naskenovanými v systému pořadatele, nárok na výhru takovému výherci nevzniká a výhra bez náhrady propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
Vedlejší výhry si výherci vyzvednou ve lhůtě do 14 dní na jimi zvolené (a pořadateli sdělené) prodejně TAMDA FOODS. Hlavní výhra v soutěži bude výherci předána na místě sděleném pořadatelem soutěže, s tím že datum předání rovněž určí (s přihlédnutím k možnostem výherce) pořadatel.
V případě, že se výherce nepodaří bez zavinění pořadatele, i přes opakované pokusy (min. 3 x během 5 pracovních dnů ať už na telefonním čísle, nebo na e-mailové adrese), kontaktovat nebo výherci i) bez zavinění pořadatele nevyzvednou vedlejší výhry ve shora uvedeném termínu, ii) výherci hlavní výhry se nepodaří hlavní výhru, aniž by pořadateli vznikly s předáním nepřiměřené obtíže, předat do 31. 5. 2017, propadají nepřevzaté výhry pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.
VI. Závěrečná ustanovení
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
Účastníci soutěže, a v případě účastníka právnické osoby fyzická osoba, jejímž prostřednictvím se právnická osoba zapojila do soutěže, výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu:
 s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně její jméno, příjmení, město;
 s § 132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně názvu, IČ a sídla jimi v soutěži zastoupené právnické osoby

v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky a službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (resp. fyzické osoby, jejímž prostřednictvím se právnická osoba zapojila do soutěže), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
Pořadatel je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou číslovaných dodatků a zveřejněno na internetových stránkách: www.tamda.eu.
Pořadatel není odpovědný za nedoručení, zpoždění či ztrátu zásilky s výhrou, výhry, které nebude možné přidělit, doručit, propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možná.
Pořadatel soutěže není odpovědný za jakákoliv rizika ani jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
Pořadatel není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.
Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrativní a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.
Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast
v soutěži. Pořadatel či jím pověřená osoba má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout. Toto právo mají uvedené subjekty vůči účastníkovi i v případě, kdy se podobného jednání ve prospěch účastníka dopustila třetí osoba, která dopomohla/dopomáhala danému účastníkovi k získání výhry.

Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.
V případě, že je výhercem právnická osoba, má tato zákonnou povinnost zahrnout výhru do svých výnosů v rámci přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastnících.
Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.tamda.eu. V případě rozporu úplných a zkrácených pravidel či propagačních materiálů má přednost ustanovení úplných pravidel.

V Praze dne 9.3.2017

Dodatek č. 1
k pravidlům soutěže „TAMDA FOODS slaví“

Smyslem tohoto Dodatku č. 1 je závazná úprava soutěže „TAMDA FOODS slaví“

Pořadatelem soutěže je:
TAMDA FOODS s.r.o.
se sídlem: Praha 4 – Písnice, Libušská 319, PSČ 14200
IČ: 271 60 840
společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100920

(dále také jako „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

V souladu s ustanovením čl. VI. „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. Úplných pravidel soutěže „TAMDA FOODS slaví“ se rozhodl pořadatel soutěže upravit tato pravidla, a to tak, že:

I. Původní znění čl. III „Mechanika“, odst. 7:

Hlavní výhru získá jediný* soutěžící, který se do soutěže v době jejího konání platně registroval (jeho soutěžní kupón byl úspěšně naskenován k jeho zákaznickému účtu a zároveň příslušná část soutěžního kupónu byla vhozena do boxu u pokladen) a zároveň splnil veškeré podmínky soutěže. Do losování budou zařazeny veškeré soutěžní kupóny, které nebyly vylosovány jako výherní v některém ze soutěžních kol. O losování bude vyhotoven písemný protokol podepsaný svědky. Losování výherce hlavní výhry proběhne do 7 dnů od skončení soutěže

se nahrazuje zněním:

Hlavní výhru získá jediný* soutěžící, který se do soutěže v době jejího konání platně registroval (jeho soutěžní kupón byl úspěšně naskenován k jeho zákaznickému účtu a zároveň příslušná část soutěžního kupónu byla vhozena do boxu u pokladen) a zároveň splnil veškeré podmínky soutěže. Losování výherce hlavní výhry je založeno na dvoustupňovém principu:

a. Do prvního stupně losování budou zařazeny veškeré soutěžní kupóny, které nebyly vylosovány jako výherní v některém ze soutěžních kol, s tím, že v rámci uvedeného losování bude vylosováno 50 soutěžních kupónů, které budou následně slosovány v druhém stupni losování (viz dále). První stupeň losování proběhne do 7 dnů od skončení soutěže a o losování bude vyhotoven písemný protokol podepsaný svědky. Omezením prvního stupně losování je, že každý z 50 vylosovaných kupónů musí mít jiného vlastníka, tzn., že každý jednotlivý soutěžící (pokud je jeho kupón vylosován v prvním stupni losování) může být v rámci druhého stupně losování zastoupen pouze jedním kupónem. Pokud by v rámci prvního stupně losování bylo vylosováno více kupónů jednoho konkrétního soutěžícího, do vylosovaných kupónů bude zařazen pouze jeden jeho kupón (ten který byl vylosován první) a na uprázdněná místa budou dolosovány z veškerých soutěžních kupónů, které nebyly vylosovány jako výherní v některém ze soutěžních kol, další kupóny, tak aby finální počet kupónů vylosovaných v prvním stupni odpovídal počtu 50.
b. Druhý stupeň losování, v rámci kterého bude určen jeden výherce hlavní výhry, proběhne na slavnostním galavečeru pořádaném pořadatelem soutěže dne 21.05.2017. Jeden výherce hlavní výhry (resp. jeden výherní kupón) bude vylosován z 50 kupónů vylosovaných v prvním stupni losování popsaném v bodu a. tohoto odstavce. O losování bude vyhotoven písemný protokol podepsaný svědky.

II. Původní znění čl. V „Informování výherců a předání výher“:

Soutěžící bude o své výhře informován na e-mailové adrese nebo telefonním čísle, které vyplnil v rámci zákaznické registrace (a je tedy uvedena u jeho zákaznického účtu), a to do 4 dnů od příslušného vyhodnocení soutěže. Pořadatel je oprávněn v rámci oznámení výhry výherce vyzvat k předložení originálů soutěžních kupónů – „Kontrolní kupón“ (jak veškerých, tak pouze některých), se kterými se zúčastnil soutěže, s tím že pokud výherce tyto (veškeré) požadované soutěžní kupóny (resp. jejich části „Kontrolní kupón“) při předání výhry pořadateli nepředloží, nevznikne mu nárok na výhru v soutěži, a ta bez náhrady propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
Stejně jako v případě, kdy výherce nepředloží pořadateli (veškeré) požadované soutěžní kupóny (resp. jejich části) jak je stanoveno v předchozím odstavci, tak i pokud údaje na předložených kupónech (částech) nebudou korespondovat s částmi kupónů v držení pořadatele či s daty naskenovanými v systému pořadatele, nárok na výhru takovému výherci nevzniká a výhra bez náhrady propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
Vedlejší výhry si výherci vyzvednou ve lhůtě do 14 dní na jimi zvolené (a pořadateli sdělené) prodejně TAMDA FOODS. Hlavní výhra v soutěži bude výherci předána na místě sděleném pořadatelem soutěže, s tím že datum předání rovněž určí (s přihlédnutím k možnostem výherce) pořadatel.
V případě, že se výherce nepodaří bez zavinění pořadatele, i přes opakované pokusy (min. 3 x během 5 pracovních dnů ať už na telefonním čísle, nebo na e-mailové adrese), kontaktovat nebo výherci i) bez zavinění pořadatele nevyzvednou vedlejší výhry ve shora uvedeném termínu, ii) výherci hlavní výhry se nepodaří hlavní výhru, aniž by pořadateli vznikly s předáním nepřiměřené obtíže, předat do 31. 5. 2017, propadají nepřevzaté výhry pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

se nahrazuje zněním:

Soutěžící bude o své výhře vedlejší výhry nebo skutečnosti, že jeho soutěžní kupón byl vylosován mezi 50 kupóny, ze kterých bude na slavnostním galavečeru losován vítězný kupón opravňující jeho majitele k čerpání hlavní výhry, informován na e-mailové adrese nebo telefonním čísle, které vyplnil v rámci zákaznické registrace (a je tedy uvedena/o u jeho zákaznického účtu), a to do 4 dnů od příslušného vyhodnocení soutěže. Pořadatel je oprávněn v rámci oznámení o vedlejší výhře výherce vyzvat k předložení originálů soutěžních kupónů – „Kontrolní kupón“ (jak veškerých, tak pouze některých), se kterými se tento výherce zúčastnil soutěže, s tím že pokud výherce tyto požadované soutěžní kupóny (resp. jejich části „Kontrolní kupón“) při předání výhry pořadateli nepředloží, nevznikne mu nárok na výhru v soutěži, a ta bez náhrady propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Stejné účinky nastanou i v případě, kdy údaje na předložených kupónech (částech) nebudou korespondovat s částmi kupónů v držení pořadatele či s daty naskenovanými v systému pořadatele.
V případě oznámení o skutečnosti, že soutěžní kupón soutěžícího byl vylosován mezi 50 kupóny, ze kterých bude na slavnostním galavečeru losován vítězný kupón opravňující jeho majitele čerpat hlavní výhru, bude součástí tohoto oznámení rovněž upozornění, že výherce (popř. jeho zástupce) musí být fyzicky přítomen na shora popsaném galavečeru, a musí mít u sebe odpovídající originál příslušného soutěžního kupónu (resp. jeho části „Kontrolní kupón“) a být způsobilý ev. hlavní výhru převzít. Pokud nebude splněna byť jediná z uvedených podmínek, nárok na výhru (pokud by byl takový účastník vylosován) soutěžícímu nevzniká, výhra se nepředa a proběhne další losování – tento postup bude opakován do té doby, než bude určen výherce splňující veškeré podmínky soutěže.
Vedlejší výhry si výherci vyzvednou ve lhůtě 14 dnů od obdržení informace, že výhra je připravena k vyzvednutí, na jimi zvolené (a pořadateli sdělené) prodejně TAMDA FOODS. Hlavní výhra v soutěži bude výherci předána na shora uvedeném galavečeru.
V případě, že se výherce vedlejší výhry nepodaří bez zavinění pořadatele, i přes opakované pokusy (min. 3 x během 5 pracovních dnů ať už na telefonním čísle, nebo na e-mailové adrese), kontaktovat nebo výherci i) bez zavinění pořadatele nevyzvednou vedlejší výhry ve shora uvedeném termínu, ii) výherci hlavní výhry se nepodaří předat hlavní výhru, propadají nepřevzaté výhry pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití, pokud není v těchto pravidlech výše či dále stanoveno jinak.

Tato změna pravidel ve znění Dodatku č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění na www.tamda.eu.

Ostatní ustanovení Úplných pravidel akce „TAMDA FOODS slaví“ zůstávají touto změnou ve znění Dodatku č. 1 nedotčena.

V Praze, dne 5. 5. 2017

Napsat komentář